ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วยแบบทดสอบ 3 ระดับ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง สามารถรับทราบผลคะแนนได้แบบ Real time และผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรผ่าน Email ได้

เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ...